Par mums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR kā valsts zinātniskais institūts savu darbību ir uzsācis 2010. gada 1. janvārī. Tas tika izveidots PVD struktūrvienības „Nacionālais diagnostikas centrs” un valsts aģentūras „Latvijas Zivju resursu aģentūra” restrukturizācijas un apvienošanas rezultātā un pārņēma to funkcijas.

Zinātniskā institūta BIOR kompetencē ir:
•    Pārtikas kvalitāte, drošība, ražošanas tehnoloģijas un risku novērtēšana
•    Veterinārmedicīna, infekcijas slimības un to risku novērtēšana
•    Sabiedrības veselība un vide
•    Zivju resursu izpēte
•    Akvakultūra

BIOR īsteno zinātniski pētniecisko darbu un apmācību, pilda valsts deleģētās funkcijas un pasūtījumus, kā arī sniedz kvalitatīvus ekspertīzes un laboratoriskos pakalpojumus lauksaimniecības, zivsaimniecības un pārtikas nozares pārstāvjiem – kā juridiskām, tā fiziskām personām.

Zinātniskais institūts BIOR veic:
•    pārtikas izmeklējumus: pārtikas produktu un dzīvnieku barības fizikāli ķīmisko, mikrobioloģisko testēšanu; labības un tās pārstrādes produktu fizikāli ķīmisko testēšanu;
•    dzeramā ūdens fizikāli ķīmisko un mikrobioloģisko testēšanu;
•    vides izmeklējumus un mērījumus;
•    dzīvnieku slimību diagnostiku;
•    klīniski mikrobioloģiskos izmeklējumus.

Papildus laboratoriskajai diagnostikai institūts:
•    rīko apmācības, sniedz teorētiskas un praktiskas konsultācijas;
•    sagatavo mikrobioloģisko barotņu paraugus;
•    gatavo piena paraugus iekārtu kalibrēšanai laboratorijās;
•    veic starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu organizācijās;
•    ņem paraugus un nodrošina to transportēšanu analīžu veikšanai.

BIOR uzticamību pamato kompetence, ilggadējā pieredze, plašā datu bāze un kvalitatīvie pakalpojumi, kas ir atpazīstami ne tikai Baltijas reģionā un citās Eiropas Savienības valstīs, bet arī NVS dalībvalstīs. Tādējādi institūtam ir iespēja pilnvērtīgi noslogot un līdz ar to arī motivēt augsti kvalificētu gan zinātnisko, gan tehnisko personālu.
BIOR misija ir rūpēties par sabiedrības un dzīvnieku veselību, vides kvalitāti, zivju un citu ūdens bioloģisko resursu ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu konkurētspēju, radot un nododot zināšanas, veicot kvalitatīvu zinātnisko ekspertīzi un laboratoriskos izmeklējumus, sniedzot pakalpojumus starptautiskā mērogā.

Pateicoties lielajai pieredzei, motivētai zinātnieku komandai un citiem pozitīviem priekšnosacījumiem, BIOR vīzija ir kļūt par vienu no vadošajiem Eiropas Savienības pētniecības, laboratorisko izmeklējumu un zināšanu pārneses centriem, kas vecina pārtikas nozares, sabiedrības un dzīvnieku veselības, zivsaimniecības un vides ilgtspējīgu attīstību.

BIOR līdzdarbojas Eiropas pārtikas drošuma un veterinārās uzraudzības sadarbības tīklos, starptautiskās jūras pētniecības padomes darba un izpētes grupās, zivju krājumu novērtēšanā, kā arī sadarbojas ar citu valstu izpētes organizācijām. Ir izveidojies vietējo un ārvalstu ekspertu loks, kurus iespējams piesaistīt kopīgu pētniecības projektu realizācijā, konsultēšanā un apmācībās.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" “ Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautiskajā izvērtēšanā ir novērtēts kā spēcīgs un starptautisks spēlētājs.

2014. gada janvārī Izglītības un zinātnes ministrija  sadarbībā ar Ziemeļvalstu Ministru padomes sekretariātu ir veikusi Latvijas zinātnisko institūciju darbības starptautisko izvērtēšanu. Izvērtēšanas mērķis bija veikt objektīvu Latvijas zinātnes situācijas analīzi Eiropas Savienības Kopīgās pētniecības telpas un sadarbības pētniecībā kontekstā atbilstoši Baltijas jūras reģiona valstu un Ziemeļvalstu sadarbības interesēm.

Zinātniskā institūcija

Pētniecības kvalitāte

Ietekme uz zinātnes nozari

Ekonomiskā un sociālā ietekme

Pētniecības vide un infrastruktūra

Attīstības potenciāls

Kopējais vērtējums

LU Atomfizikas un spektroskopijas institūts

4

3

4

3

4

4

LU Cietvielu fizikas institūts

4

4

5

4

5

4

LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts

4

4

4

4

4

4

LU Datorikas fakultāte

4

4

3

3

4

4

LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte

3

4

4

4

4

4

LU Fizikas nodaļa, Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa

4

4

4

4

4

4

DU G.Liberta Inovatīvās mikroskopijas centrs, Fizikas katedra, Matemātisko pētījumu centrs

3

3

4

4

4

4

Elektronikas un datorzinātņu institūts

3

3

4

4

4

4

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

4

4

5

4

4

4

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts „Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs”

3

3

4

4

4

4

Transporta un sakaru institūts

3

3

3

4

4

4

Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

4

4

4

3

4

4

P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca

4

4

4

4

4

4

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

4

4

4

4

4

4

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

4

4

5

5

5

5

Lēmumu par kopējo vērtējumu ekspertu grupa pieņēma konsensa  veidā, piešķirot  institūcijām vērtējumus atbilstoši šādai mērījumu skalai:
5 – “spēcīgs starptautisks spēlētājs, līderis savā jomā” (lielisks sniegums, darbība turpināma);
4 – “spēcīgs starptautisks spēlētājs” (labs sniegums, darbība turpināma);
3 – “spēcīgs vietējais spēlētājs, kas guvis zināmu starptautisku atzinību” (jāizvērtē un jāstiprina institūcijas kapacitāte);
2 – “apmierinošs vietējais spēlētājs” (jāizvērtē apvienošana ar citām institūcijām);
1 – “vājš vietējais spēlētājs” (darbība jāpārtrauc).
 

Izvērtējuma rezultāti liecina, ka Latvijā darbojas 15 spēcīgi un starptautiski nozīmīgi zinātniskie institūti un augstskolu struktūrvienības. Starptautiskie eksperti šo institūciju sniegumu ir novērtējuši kā teicamu un labu - vērtējumā saņemot  maksimālos 5 un 4 punktus.

Starptautiskais izvērtējums veikts 150 pētniecības vienībām, t.sk. zinātniskajām institūcijām, augstskolām un to struktūrvienībām, privātajām institūcijām, komercbiedrībām, nodibinājumiem. No šīm 150 vienībām, zinātnes bāzes finansējumu saņem 41 zinātniskā institūcija.BIOR attīstības stratēģija 2015.-2020.gadam

1.    Esošā situācija (1462.36 Kb)
2.    Pētniecības programma (1563.92 Kb)
3.    Institucionālais plāns (1915.44 Kb)
4.    Cilvēkresursu plāns (1710.37 Kb)

 

23.05.2017.

Uz augšu