EFSA

BIOR - EFSA Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR” ir institūcija, kas pamatojoties uz 2013. gada 24. janvārī noslēgto līgumu veic Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (European Food Safety Authority EFSA)  nacionālā kontakpunkta funkcijas Latvijā. Zinātniskais institūts „BIOR” ir tiešās sadarbības partneris ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi.
EFSA nacionālais kontaktpunkts nodrošina informācijas apmaiņu un sadarbību starp institūcijām, kas minētas EFSA Regulā 178/2002/EK 36. pantā, EFSA aktivitāšu un darba rezultātu popularizēšanu, kā arī interesentu konsultēšanu un informēšanu par EFSA misijas jomām.

Kontaktinformācija:
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR
Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076, Latvija
Tālr. +371 67620671
e-pasts: efsa@bior.lv

EFSA valdes loceklis:

Aivars Bērziņš, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" direktors aivars.berzins@bior.lv

Latvijas pārstāvis EFSA konsultatīvajā padomē:

Vadims Bartkevičs, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs vadims.bartkevics@bior.lv

vietniece Olga Valciņa, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Direktora vietniece laboratoriju jautājumos olga.valcina@bior.lv

EFSA nacionālā kontaktpunkta Latvijā vadītāja:

Elīna Ciekure, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Riska novērtēšanas un epidemioloģijas nodaļas vecākā eksperte elina.ciekure@bior.lvEFSA sagatavots buklets latviešu valodā par EFSA darbību - Zinātne aizsargā patērētāju 

EFSA BUKLETS (latviešu valodā) (2539.57 Kb)

Par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi     

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) dibināta 2002. gadā un tās izveidošanas likumīgais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 178/2002/EK, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu. 

Regulas III nodaļa nosaka EFSA pienākumus, struktūru, darbības pamatprincipus attiecībā uz zinātniskās informācijas sniegšanu, kā arī neatkarības, caurskatāmības, un konfidencialitātes pienākumu.

EFSA ir galvenā pārtikas drošības risku novērtēšanas institūcija Eiropas Savienībā un tās galvenais „patērētājs” ir Eiropas Komisija, kas balstoties uz veikto pētījumu un attiecīgo risku novērtējuma rezultātiem veic izmaiņas likumdošanas aktos.
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, sadarbojoties ar nacionālajām institūcijām un citām pārtikas nozares organizācijām, nodrošina Eiropas Savienības institūcijas un Eiropas Savienības dalībvalstis ar zinātnisko padomu jautājumos, kas tieši vai netieši ietekmē pārtikas un dzīvnieku barības drošību, kā arī tādās jomās kā dzīvnieku veselība un labturība un augu aizsardzība. EFSA galvenās kompetences jomas ir risku novērtēšana un risku paziņošana. It sevišķi EFSA pienākumos ietilpst riska vadītāju (Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes) nodrošināšana ar pamatotu zinātnisko pamatojumu likumdošanas izstrādei un regulatīvajiem mērķiem.

EFSA struktūru veido:

Valde (Management Board)

Izveidota 2002.gadā un nodrošina, ka EFSA darbojas efektīvi un pietiekami, pilda Regulā 178/2002/EK noteiktos pienākumus un darbojas saskaņā ar Eiropas un nacionālo institūciju, sadarbības iestāžu un patērētāju vēlmēm. To veido 15 locekļi, kurus, apspriedusies ar Eiropas Parlamentu, ieceļ Eiropas Padome. Četriem locekļiem jābūt pieredzei organizācijās, kas pārstāv patērētājus u.c. pārtikas apritē ieinteresētās puses. Valdes locekļus izraugās saskaņā ar augstas kompetences standartiem un nodrošinot iespējami plašāko ES ģeogrāfisko pārstāvniecību. Valde tiekas vairākas reizes gadā un tās pamatuzdevums ir apstiprināt EFSA budžetu, darba programmas, uzraudzīt to ieviešanu un izvēlēt izpilddirektoru, Zinātnisko Komiteju un Zinātnisko paneļu locekļus.

2016. gada jūnijā EFSA valdes locekļa amatā, pirmo reizi kopš tās dibināšanas, ievēlēts Latvijas pārstāvis, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors, Dr.med.vet., profesors Aivars Bērziņš. Apstiprinātās EFSA valdes pilnvaru termiņš ir no 2016. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam. Turpmākos četrus gadus Zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš strādās kopā ar jaunievēlētajiem kolēģiem no Francijas, Somijas, Itālijas, Slovēnijas, Vācijas un Lietuvas.

Izpilddirektors un viņa personāls

Kopš 2014. gada maija par EFSA izpilddirektoru ievēlēts Bernards Urls (Bernhard Url). Iepriekš no 2006.gada 1.jūlija līdz 2013. gada 1. septembrim EFSA izpilddirektores amatā bija ievēlēta C.Geslain-Lanéelle.
Izpilddirektors ir oficiālais EFSA pārstāvis un atbildīga par visiem darbības jautājumiem, personālu, kā arī konsultējoties ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un ES dalībvalstīm, izstrādā ikgadējo EFSA darba programmu. EFSA izpilddirektora amata termiņš ir pieci gadi.

Konsultatīvā padome (Advisory Forum)
EFSA Konsultatīvo padomi veido pārstāvji no visām ES dalībvalstu nacionālajām pārtikas drošuma institūcijām, kas veic EFSA līdzīgas funkcijas. Konsultatīvo padomi vada EFSA izpilddirektore. Konsultatīvās padomes mērķis ir veidot ciešu sadarbību starp EFSA un dalībvalstu nacionālajām institūcijām riku novērtēšanas un paziņošanas jomās. Konsultatīvās padomes pārstāvji darbojas arī kā EFSA padomdevēji zinātniskajos jautājumos, izvērtē darba programmas, prioritātes un pēc iespējas agrāk paziņo par jauniem iespējamiem riskiem.
Konsultatīvās padomes darbā, novērotāja statusā piedalās arī pārstāvji no Eiropas Komisijas. Konsultatīvās padomes dalībniekiem vienlaicīgi nav tiesības iesaistīties EFSA Valdē.
Latviju EFSA Konsultatīvajā padomē pārstāv Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors, Dr.med.vet., profesors Aivars Bērziņš. Konsultatīvā padome veicina sadarbību starp dalībvalstu ekspertiem un informācijas apmaiņu pārtikas drošības jautājumos ar mērķi veidot vienotu zinātnisko ekspertu tīklu Eiropā.
Galveno EFSA struktūru veido četras direkcijas:
•    Administratīvā
•    Riska novērtēšanas
•    Zinātniskās sadarbības
•    Komunikāciju

Riska novērtēšanas direkcija
Sastāv no 9 apakšnodaļām, zem kurām ir izveidoti Zinātniskie Paneļi, kas veic visas pārtikas ķēdē sastopamo risku novērtējumu. Ar EFSA Riska novērtēšanas departamenta atbalstu, EFSA Zinātniskie Paneļi veic risku novērtējumu to attiecīgajās kompetences jomās. Riska novērtēšanas departamentā ir šādas apakšnodaļas ar attiecīgiem tāda paša nosaukuma Zinātniskajiem Paneļiem:
•    Dzīvnieku veselības un labturības ekspertu grupa (AHAW)
•    Bioloģiskā apdraudējuma ekspertu grupa (BIOHAZ)
•    Pārtikas ķēdes piesārņotāju ekspertu grupa (CONTAM)
•    Dzīvnieku barībā izmantojamo piedevu un produktu ekspertu grupa (FEEDAP)
•    Ģenētiski modificēto organismu ekspertu grupa (GMO)
•    Diētisko produktu, uztura un alerģiju ekspertu grupa (NDA)
•    Augu veselības ekspertu grupa (PLH)
•    Augu aizsardzības produktu un to atliekvielu ekspertu grupa (PPR)
•    Pārtikas piedevu un pārtikai pievienoto uzturvielu avotu ekspertu darba grupa (ANS)
•    Materiālu kontaktā ar pārtiku, enzīmu, aromatizētāju un ražošanas palīgmateriālu ekspertu darba grupa (CEF)

EFSA Zinātniskā Komiteja un Zinātniskie Paneļi sastāv no augsti kvalificētiem ekspertiem/zinātniekiem riska novērtēšanas jomā. Visi eksperti tiek izvēlēti atklātā atlases procedūrā, ņemot vērā pierādītu zinātnisko sniegumu, kā arī pieredzi riska novērtēšanā un zinātnisko darbu un publikāciju novērtēšanā. Zinātniskais Panelis regulāri izveido Darba Grupas, iesaistot „ārējos” zinātniekus ar nepieciešamo profesionālo pieredzi attiecīgajā jautājumā. Katram panelim izveidotas vairākas darba grupas. Darba grupas parasti tiek izveidotas specifisku un detalizētu jautājumu risināšanai (piemēram, ir darba grupa par nanotehnoloģijām, nitrātiem, PAH pārtikā, dzīvnieku klonēšanu, smagajiem metāliem pārtikā, u.c.). Darba Grupa izstrādā zinātnisko ziņojumu, uz kā tiek balstīts EFSA zinātniskais viedoklis. Panelis regulāri tiekas plenārajās sesijās, diskutē par aktuālajiem darbiem, kā arī pieņem EFSA zinātnisko viedokli. Zinātniskais viedoklis ir oficiālais EFSA paziņojums un rezultātu apkopojums par konkrētu jautājumu, ko tai uzdots izpētīt un izvērtēt. Uz šo viedokli tiek balstīti Eiropas Komisijas lēmumi, izstrādāta likumdošana.

Plašāka informācija par EFSA pieejama EFSA mājaslapā (informācija angļu valodā) ABOUT EFSA

EFSA informatīvo video par EFSA misiju un darbību var noskatīties šeit (video angļu valodā) 

Video, kur pašreizējie eksperti dalās ar savu pieredzi.

Video, par atlases procesu EFSA Zinātniskajai Komitejai un Paneļiem.

 

Zinātniskās informācijas apmaiņa

EFSA Žurnāls

Informējam, ka brīvai pieejai, izmantojot tiešsaisti, ir pieejams Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) zinātnisko rakstu žurnāls – EFSA Žurnāls, kas paredzēts EFSA zinātniskās darbības atspoguļošanai. Žurnālā publiskotā informācija ir pieejama bez maksas.

Žurnālu iespējams lasīt šeit.

EFSA Žurnāls pieejams arī Wiley Online Bibliotēkā

Ekspertu datubāze

EFSA ir izveidojusi īpašu dalībvalstu zinātnisko ekspertu datubāzi, lai vajadzības gadījumā varētu lūgt zinātniskās konsultācijas EFSA darbības jomās.  Informācija par EFSA ekspertu datu bāzi, kā arī reģistrācijas iespējas pieejamas: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/expertdb.htm 

Eksperti, kuras vēlas ievietot savu informāciju EFSA Ekspertu datu bāzē, ir aicināti sazināties ar Nacionālo kontaktpunktu, lai noskaidrotu neskaidros jautājumus. Nacionālajam kontaktpunktam ir tiesības lietot meklēšanas instrumentu, kas ļauj iegūt informāciju par EFSA Ekspertu datu bāzē reģistrētajiem ekspertiem. Tādējādi,  Nacionālais kontaktpunkts var palīdzēt kompetentajām institūcijām, projektu vadītājiem un citiem ekspertiem, kas darbojas EFSA misijas jomās, iegūt informāciju par EFSA Datu bāzē reģistrētajiem Latvijas un citu valstu ekspertiem, lai sekmētu pārtikas nekaitīguma risku novērtēšanu, vadību un komunikāciju.

EFSA Zinātnisko viedokļu kopsavilkumi

EFSA zinātniskais viedoklis parasti tiek publicēts EFSA mājaslapā un ir pieejams visiem interesentiem. Ar EFSA Zinātnisko viedokļu kopsavilkumiem latviešu valodā var iepazīties šeit.

 

EFSA Sadarbības organizācijas Latvijā

EFSA dibināšanas regulas 178/2002/EK 36. pants nosaka, ka dalībvalstīs jāveido  sadarbības tīkls ar un starp dalībvalsts organizācijām, kas darbojas EFSA misijas jomās. EFSA valde (EFSA’s Management Board) izveido un atjauno 36. panta organizāciju sarakstu – sarakstu ar kompetentajām iestādēm, kam ir atļauts palīdzēt pildīt EFSA uzdevumus, piemēram, caur atsaukšanos uz aicinājumiem/sadarbības piedāvājumiem (36. pielikuma subsīdijas).

Tīkla veidošana ar šīm organizācijām sekmē aktivitāšu koordinēšanu, informācijas apmaiņu, kopīgu zinātnisku projektu izstrādāšanu un ieviešanu, kā arī pieredzes labākas prakses apmaiņu jautājumos, kas saistīti ar EFSA misiju.  

EFSA zinātniskos projektus sponsorē subsīdiju un publisko iepirkumu veidā. Organizācijas var sūtīt savus piedāvājumus, lai saņemtu subsīdijas, atbildot uz publicētajiem piedāvājumu aicinājumiem (tikai 36. panta organizācijām), iesniegt piedāvājumus atbildot uz publisko iepirkumu aicinājumiem (atvērts visiem interesentiem, balstoties uz aicinājuma specifiku), un reģistrēties tam, ka ir interese tikt uzaicinātiem uz pārrunu procedūru par piedāvājumiem vērtībā no 15000 Eiro līdz 60000 Eiro.  

EFSA regulas 1\78/2002/EK 36. panta sadarbības institūcijas Latvijā:

Plašāka vispārēja informācija angļu valodā par 36. panta organizācijām: http://www.efsa.europa.eu/en/networks/art36.htm

Informatīvs video par zinātnisko sadarbību starp EFSA un ES dalībvalstīm (angļu valodā) Scientific Cooperation - working together to keep Europe's food safe

 

Stažēšanās un īstermiņa mācību vizītes Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (turpmāk – EFSA) piedāvā stažēšanās un īstermiņa apmācību iespēju, galvenokārt, jauniem cilvēkiem, kas tikko absolvējuši universitāti, neizslēdzot tās personas, kas tālākizglītības ievaros tikko ieguvušas universitātes diplomu un uzsākušas jaunu karjeru.

Vairāk informācijas par stažēšanās un īstermiņa apmācību iespējām lasīt šeit 

 

Uz augšu