Aktuālā informācija saistībā ar EFSA darbību

Aktuālā informācija par EFSA darbību, zinātniskajām aktivitātēm un EFSA zinātniskais viedoklis tiek publicēts EFSA mājaslapā un ir pieejams visiem interesentiem.

 • EFSA meklē ekspertus, lai atjaunotu Zinātnisko Paneļu sastāvu

2017. gada maijs

EFSA ir nepieciešams neatkarīgs zinātniskais viedoklis dažādās jomās, kas saistītas ar dažādiem pārtikas ķēdes posmiem. Lielāko daļu šo viedokļu EFSAi sniedz eksperti no desmit Zinātniskajiem Paneļiem un Zinātniskās Komitejas.  Katrus trīs gadus EFSA atjauno šo Paneļu ekspertu sastāvu.
Eksperti tiek aicināti no 2. līdz 31. maijam iepriekšreģistrēt savu pieteikumu eksperta vietai EFSA mājaslapā.

Oficiāli pieteikšanās ekspertu vietām sākas 1. jūnijā un pieteikumi tiek pieņemti līdz 8. septembrim.
Atjaunotais ekspertu sastāvs Zinātniskajos Paneļos un Zinātniskajā Komitejā savu darbu uzsāks 2018. gada jūnijā.

Informācija EFSA mājaslapā:

Experts 

Food-safety scientists wanted. Join EFSA's scientific panels 

Video par zinātnisko ekspetu darbu Scientific experts

 

 • Pesticīdu atliekvielas pārtikā: risks patērētājiem turpina būt zems

2017. gada aprīlis

EFSA ziņojums par 2015. gada datiem par pesticīdu atliekvielu daudzumu pārtikā rāda, ka pārtika, kas tiek patērēta Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīs, turpina būt pārsvarā brīva no pesticīdu atliekvielām vai satur tās apjomā, kas ir ES likumdošanā noteikto atļauto normu robežās.
Galvenās ziņojuma atziņas:

 • 2015. gadā kopā dalībvalstis ir izanalizējušas 84 341 paraugus un meklējušas 774 dažādus pesticīdus;
 • Lielākā daļa paraugu (69,3 %) ir Eiropas Savienības, Islandes un Norvēģijas izcelsmes; 28,5 % paraugi ņemti no produktiem, kas importēti no trešajām valstīm. Pārējo paraugu izcelsme nav zināma;
 • 97,2 % analizēto paraugu saturēja pesticīdu atliekvielas tādā daudzumā, kas nepārsniedz ES likumdošanā noteiktās pieļaujamās normas. 53,3 % paraugu atliekvielu daudzums bija zem to noteikšanas (kvantificēšanas) līmeņa;
 • Pieļaujamās normas tika pārsniegtas 5,6 % paraugu no ne-ES valstīm, kas ir mazāk nekā 2014. gadā (6,5 %);
 • Paraugos no ES un Eiropas Ekonomikas zonas valstīm pieļaujamās normas tika pārsniegtas 1,7 % gadījumu, kas ir neliels pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem;
 • 96,5 % zīdaiņu un bērnu pārtikas paraugi bija brīvi no pesticīdu atliekvielām vai arī to līmenis paraugos nepārsniedza pieļaujamās normas;
 • 99,3 % organiskās pārtikas paraugi bija brīvi no pesticīdu atliekvielām vai arī to līmenis paraugos nepārsniedza pieļaujamās normas;
 • Lielākā daļa (84,4 %) dzīvnieku izcelsmes produktu paraugu bija brīvi no kvantificējamām pesticīdu atliekvielām;
 • Visbiežāk normas tika pārsniegtas brokoļu paraugos (3,4 % no brokoļu paraugiem) un vīnogās (1,7 % no vīnogu paraugiem).

 

Informācija EFSA mājaslapā Pesticide residues in food: risk to consumers remains low

 

 • Vakance EFSA

2017. gada februāris

EFSA aicina savam kolektīvam pievienoties Norīkotos valstu ekspertus (EFSA Seconded National Experts). Vakances pieejamas visās EFSA nodaļās un departamentos. Vakancēm nav pieteikšanās beigu termiņa, eksperts vakancei EFSA var pieteikties jebkurā laikā.

Prasības ekspertam: izglītības līmenis - Bac +4; darba pieredze - 3-4 gadi.

Ilgums: 12-36 mēneši

Darba vieta: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, Parma, Itālija.

EFSA darba sludinājums, darba apraksts un prasības pretendentiem, kā arī tiešsaistes pieteikums vakancei - EFSA SECONDED NATIONAL EXPERTS CALL (EFSA/NS/SNE/2017/01)

 

 • Atjaunotas vadlīnijas veselīguma norāžu pieteikuma sagatavošanai

2017. gada februāris

EFSA ir publicējusi atjaunotas vadlīnijas par to, kā sagatavot iesniegumu jaunas veselīguma norādes autorizēšanai, lai to varētu turpmāk izmantot uz pārtikas produktu marķējuma, reklāmā un cita veida saziņā ar potenciālo patērētāju. Vadlīnijās pieejams startartizēts formāts labi strukturētam pieteikumam. Vadlīnijas iekļauts arī paskaidrojums kāda veida informācija jāiesniedz par dažāda veida veselīguma norādēm. 
“Veselīguma norāde” ir jebkurš paziņojums, kas saistīts ar saikni starp pārtiku un veselību un kas tekstuālā, ilustrētā, grafiskā vai simboliskā veidā tieši vai netieši norāda pārtikas produkta pozitīvu ietekmi uz veselību.
Uzņēmēji drīkst izmantot tikai autorizētas, Eiropas Komisijas un dalībvalstu apstiprinātas  veselīguma norādes.

Informācija par vadlīniju atjaunošanu

Vadlīnijas angļu valodā – General scientific guidance for stakeholders on health claim applications
 

 • EFSA zinātnisko paneļu sanāksmes tiešsaistē

2017. gada janvāris

Lai palielinātu EFSA darba caurredzamību, sākot ar 2017. gadu EFSA piedāvā visām ieinteresētajām personām iespēju tiešsaistē sekot līdzi EFSA notiekošajām zinātnisko paneļu (Scientific Panels) sanāksmēm. Būs pieejama iespēja tiešsaistē uzdot jautājumus EFSA zinātniekiem.
Vadlīnijas par pieteikšanās procesu būs pieejamas no nākamās nedēļas.

Informāciju angļu valodā EFSA to live webstream open scientific meetings in 2017

Plānoto sanāksmju grafiks, kuras atvērtās novērotājiem, pieejams šeit

 • Ķīmiskie savienojumi pārtikā 2016

2017. gada janvāris

EFSA publicējusi pārskatu par rezultātiem no ikgadējās datu vākšanas ES dalībvalstīs. Datu vākšana tiek veikta, lai monitorētu dažādu ķīmisko savienojumu līmeni pārtikas produktos un palīdzētu aizsargāt patērētājus. Pārskatā pieejama informācija par pesticīdu un veterināro zāļu atliekvielu līmeni dažādos pārtikas produktos, kā arī akrilamīda līmeni pārtikā un glicidila esteru/MHPD līmeni augu eļļās un pārtikas produktos. Pārskatā iekļauti dati par 2014. un 2015. gadu.
Pārskats angļu valodā Chemicals in food 2016

 • Salmonella uzliesmojums vairākās ES valstīs

2016. gada novembris

EFSA un ECDC kopīgi sagatavojuši ziņojumu par Salmonellas uzliesmojumu vairākās valstīs.
Laika posmā no 2016. gada 1.maija līdz 12. oktobrim septiņas valstis (Beļģija, Dānija, Luksemburga, Nīderlande, Norvēģija, Lielbritānija un Horvātija) ir ziņojušas par cilvēku infekciju ar Salmonella enteritidis, kopumā reģistrēti 112 apstiprināti un 148 iespējami infekcijas gadījumi.
Visa genoma sekvenēšana, pārtikas un vides izmeklējumi, un produktu izsekošana parādīja saistību starp slimības uzliesmojumiem un produkciju no olu pakošanas centra Polijā. Pierādījumi rāda, ka šīs olas ir iespējamais infekcijas avots.
Polijas atbildīgās iestādes un iesaistītās dalībvalstis ir apturējušas olu izplatīšanu no šī ceha.

Ziņojuma teksts angļu valodā - Joint Rapid outbreak assessment – Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis

 

 • EFSA beigusi darbu pie pārtikas krāsvielu nekaitīguma atkārtotās izvērtēšanas procesa

2016. gada oktobris

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 2016. gada rudenī ir pabeigusi darbu pie pārtikas krāsvielu, kas atļautas pirms 2009. gada,  nekaitīguma atkārtotās izvērtēšanas procesa.
Balstoties uz to, ka daudzas pārtikas piedevas, to starp, pārtikas krāsvielas, tika izvērtētas un atļautas ilgu laiku atpakaļ, Eiropas Komisija uzdeva EFSA līdz 2020. gadam veikt atkārtotu izvērtēšanu tām pārtikas piedevām, kas tika atļautas pirms 2009. gada 20. janvāra.
Kopumā EFSA ir atkārtoti izvērtējusi 41 pārtikas krāsvielas nekaitīgumu. Atkārtotās izvērtēšanas procesā tika pārskatītas visas pieejamās, atbilstošās publikācijas, dati par toksicitāti un cilvēku ekspozīciju, balstoties uz šo, izdarīti secinājumi par vielas nekaitīgumu. ES drīkst autorizēt un izmantot tikai tās pārtikas krāsvielas, kuru nekaitīgumu ir novērtējusi EFSA un kuras tā ir atzinusi par drošām. 
EFSA turpina darbu pie pārējo pārtikas piedevu nekaitīguma atkārtotās izvērtēšanas.

Informācija angļu valodā pieejama šeit

EFSA mājaslapas sadaļa par pārtikas krāsvielām

 • EFSA un tās darbs saitībā ar ĢMO

2016.gada augusts

EFSA misija saistībā ar ģenētiski modificētiem ogranismiem (ĢMO) ir novērtēt to iespējamos izraisītos riskus cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi Eiropas Savienībā. Tā sniedz zinātniski pamatotu viedokli riska menedžeriem, ieskaitot Eiropas Komisiju. EFSA veic zinātnisko riska novērtējumu ĢMO pirms tā autorizēšanas un izlaišanas tirgū.  EFSA ir izstrādājusi vairākas vadlīnijas  ĢMO riska novērtēšanai. EFSA piedalās arī ĢMO monitoringā pēc to izlaišanas tirgū (post-authorisation monitoring).
EFSA ir pilnveidojusi un paplašinājusi, tās mājaslapas sadaļu par “Ģenētiski modificētiem organismiem” (Genetically Modified Organisms). Mājaslapā ir atrodamas EFSA izstrādātās vadlīnijas ĢMO riska novērtēšanai, EFSA zinātniskie viedokļi par ĢMO un apraksts par EFSA aktuālākajām darbībām saistībā ar ĢMO, kā arī vispārējs apraksts par to, kas ir ĢMO.
 

 • Eiropas Komisijas informatīvais materiāls par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku

2016. gada jūnijs

Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības ģenerāldirektorāts sagatavojis informatīvu materiālu par materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku (MSP). Bukletā tiek informēts par tiesību aktiem, kas attiecas uz materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

Informatīvais materiāls latviešu valodā pieejams šeit (753.01 Kb)

Papildinformācija par MSP, tostarp saites uz visiem attiecīgajiem tiesību aktiem, ir atrodama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē Food Contact Materials

 

 • EFSA Ziņojums par semināru par gatavību krīzes situācijai

2016. gada jūnijs

EFSA publicējusi ziņojumu par Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta “BIOR” no š.g. 15. līdz 17.martam Rīgā organizēto un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) vadīto apmācību semināru Baltijas valstu pārstāvjiem par gatavību un rīcību ar pārtikas izraisītu saslimšanu saistītā krīzes situācijā. 
Semināra mērķis bija stiprināt Baltijas valstu kompetento iestāžu un zinātnisko institūciju kompetenci un savstarpējo sadarbību jautājumos, kas saistīti ar gatavību reaģēt ar pārtikas izraisītu saslimšanu pēkšņa uzliesmojuma gadījumā, veicināt starpinstitucionālo sadarbību gan nacionālā, gan starpvalstu līmenī.  Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, lektori no EFSA, Vācijas, Eiropas Slimību novēršanas un kontroles centra (ECDC), un novērotāji no Polijas un Eiropas Komisijas.
Ziņojuma teksts angļu valodā pieejams šeit
 

 • No alergēns līdz zoonotisks: zinātnisko terminu skaidrojošā vārdnīca

2016. gada jūnijs

EFSA vieglākam darbam ar zinātniskajiem viedokļiem ir izveidojusi zinātnisko terminu skaidrojošo vārdnīcu.  Uz doto brīdi vārdnīcā ietilpst 250 zinātnisko terminu, ko EFSA izmanto savā darbā, skaidrojumi. Vārdnīca ir pieejama angļu, franču, vācu un itāļu valodas versijās.

Informācija angļu valodā par skaidrojošo vārdnīcu no EFSA mājaslapas šeit
Skaidrojošā vārdnīca pieejama šeit

 

 • Sveicināti #Efsa4Bees

2016. gada maijs

EFSA ir izveidojusi jaunu tīmekļa vietni, kas veltīta tās darbam saistībā ar bišu veselību. Vietne # Efsa4Bees saturēs būtisku informāciju par EFSA projektu (MUST-B) saistībā ar vairāku stresoru riska novērtējumu bišu veselībai. Vietnē atrodama arī informācija par pesticīdiem, dzīvnieku veselību un vides riskiem. 

Informācija par vienti EFSA mājaslapā Welcome to #Efsa4Bees

#Efsa4Bees http://efsa4bees.efsa.europa.eu/

 

 • Mazā stropu vabole: izplatīšanās riska novērtējums

2015. gada decembris

Mazā stropu vabole (Aethina tumida) ir kaitēklis, kas ietekmē bites, kamenes un bezdzeloņa bites.  Mazā stopu vabole 2014. gadā tika konstatēta Itālijas dienvidos, tā spēj izdzīvot visās Eiropas Savienības dalībvalstīs un spēj ātri izplatīties, ja inficētie stropi tiek pārvietoti. Vaboles izplatības ierobežošanai Eiropas Savienībā (ES), jāturpina ierobežojumi pārvietot bites, kamenes un bezdzeloņa bites no inficētajiem ES reģioniem uz neinficētajiem reģioniem. Ar statistiskās modelēšanas palīdzību parādīts, ka, lai mazā stopu vabole pārvietotos apmēram 250 km attālumā, nepieciešami vairāk kā 100 gadi, bet inficēto stropu pārvietošana, izplatību varētu ievērojami paātrināt.

EFSA ir izvērtējusi riska mazināšanas faktorus, drošai dzīvu bišu un bišu produktu tirdzniecībai ES. Galvenie EFSA slēdzieni pēc riska mazinošo faktoru izvērtējuma:

 • mazās stopu vaboles vizuālā noteikšana ir efektīva un izdevīga metode, lai izmeklētu bišu mātes, kas tiek pārvietotas;
 • dzīvu bišu, medus, bišu produktu un aprīkojuma pārvadāšanai iesaka izmantot tīklu ar ļoti nelielu acu izmēru (maksimālais izmērs 2 mm);
 • bišu produktu un izmantotā aprīkojuma saldēšana, karsēšana un kaltēšana samazina mazās stropu vaboles pārnešanas risku;
 • uzliesmojumu izmeklēšanai svarīgi, lai biškopji veic pārvietoto bišu uzskaiti/pierakstus par pārvietošanu.

 

Mazās stropu vaboles izplatīšanās kontrolēšanai rajonos, kuros tā ir izplatījusies, EFSA iesaka:

 • ievērot higiēnu stropos un labu biškopības praksi;
 • stingru vizuālo inspekciju, kuras laikā tiek noteikti ne tikai vaboles radītie bojājumi, bet arī vabole dažādās tās attīstības stadijās;
 • atsevišķos gadījumos augsnes apstrādi ar pesticīdiem.

 

EFSA ziņojums angļu valodā Survival, spread and establishment of the small hive beetle (Aethina tumida)

Ar tekstu oriģinālvalodā un plašāku informāciju var iepazīties šeit

EFSA sagatavoto video par to, kas apdraud bišu veselību skatities šeit

 

 • EFSA un ECDC ziņo, ka kampilobaktēriju un listēriju infekciju gadījumu skaits Eiropas Savienībā vēl joprojām pieaug

2015. gada decembris

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) ir sagatavojis jaunāko ziņojumu par zoonožu un pārtikas izraisīto slimību uzliesmojumiem Eiropas Savienībā (ES). Galvenās ziņojuma atziņas – saslimšanas gadījumu skaits ar listeriozi un kampilobakteriozi 2014. gadā tāpat kā iepriekšējos gados turpina pieaugt, bet salmonelozes saslimšanas gadījumu skaits 2014. gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir nedaudz pieaudzis.
Saslimšanas gadījumu skaits ar listeriozi 2014. gadā, salīdzinot ar 2013. gadu, ir pieaudzis par 16%, kopumā ES reģistrēti 2 161 saslimšanas gadījumi.
Kampilobakterioaze arī 2014. gadā turpina būt visbiežāk ziņotā pārtikas izraisītā saslimšana ES, un saslimšanas gadījumu skaits salīdzinot ar 2013. gadu pieaudzis par 10%. Ziņoto saslimšanas gadījumu skaita pieaugumu daļēji var skaidrot ar uzlabojumiem uzraudzības sistēmā un kampilobakteriozes diagnosticēšanā vairākās ES dalībvalstīs.
Campylobacter un Listeria infekciju pieaugums ES norāda uz to, ka svarīgi ir uzlabot listeriozes uzraudzību ar molekulārās tipēšanas palīdzību un pastiprināt Campylobacter kontroli, kā arī nepieciešams vēl vairāk pievērst uzmanību monitoringam visos pārtikas ķēdes posmos.
Salmonelozes saslimšanas gadījumu skaits 2014. gadā ir pieaudzis pirmo reizi kopš 2008. gada, kas varētu būt izskaidrojams ar mainīto ziņošanas sistēmu dažās dalībvalstīs. Būtiski ir tas, ka laika periodā no 2008. līdz 2014. gadam ziņoto salmonelozes saslimšanas uzliesmojumu skaits ir samazinājies par 44%.

EFSA un EDC ikgadējais ziņojums ietver datus par 14 zoonožu un pārtikas izraisīto slimību uzliesmojumiem ES, dati vākti 32 valstīs, un tas palīdz Eiropas Komisijai un ES monitorēt, kontrolēt un novērst šīs slimības.

EFSA ziņojums angļu valodā: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014
Ar tekstu oriģinālvalodā un plašāku informāciju var iepazīties šeit

 

 • Vairāk par 97% pārtikas preču, kas pieejamas ES tirgū, satur pesticīdu atliekvielas to atļautajās normās

30.03.2015.

Vairāk kā 97% no EFSA izmeklētajiem pārtikas preču paraugiem satur pesticīdus atliekvielas likumā atļautā līmeņa robežās, tikai aptuveni 55% no paraugiem bija pilnīgi tīri no šīm vielām. Rezultāti ir daļa no EFSA 2013. gada ikgadējā ziņojuma par pesticīdu atliekvielu līmeņam monitoringu dažādos pārtikas produktos. Ievākti gandrīz  81000 paraugu no ES dalīdvalstīm, Islandes un Norvēģijas un kopā veiktas analīzes uz 685 pesticīdu klātbūtni. Lielākā daļa ievākto pārtikas produktu paraugu bija Eiropas izcelsmes.
Galvenie rezultāti:
 • 97,4% paraugu atliekvielas tika atrastas, bet to līmenis nepārsniedza atļauto;
 • 54,6% paraugu atliekvielas netika atrastas;
 • 1,5% paraugu atliekvielas pārsniedza atļautās normas (ņemot vērā mērījuma kļūdu);
 • vairāk kā viena pesticīda atliekvielas tika atrastas 27,3% pārtikas paraugu.
Salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem produktu daudzums, kuros atliekvielu līmenis pārsniedz atķlauto līmeni ir krities.
EFSA apkopotie ikgadējie dati palīdz novērtēt pesticīdu ietekmi uz cilvēka veselību īstermiņā un ilgtermiņā.
 
Eiropas Savienības ziņojums par pesticīdu atliekvielā pārtikā par 2013. gadu (angļu valodā) The 2013 European Union report on pesticide residues in food 
 
 
 • Eiropas Savienības (ES) ir sagatavojusi ziņojumu, kurā piedāvā bāzi efektīvai cīņai pret bakteriālās rezistences attīstību

30.03.2015.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC), Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) ir publicējušas pirmo integrēto cilvēku un dzīvnieku datu analīzi attiecībā uz bakteriālo rezistenci. Analīzē izmantoti dati par cilvēkiem, dzīvniekiem un pārtiku.
Daži no galvenajiem ziņojuma secinājumiem – cilvēkiem un dzīvniekiem lietojot notiektus antibakteriālo līdzekļus, baktērijas sāk veidot rezistenci pret šiem līdzekļiem; ir novērotas nozīmīgas atšķirības starp ES valstīm antibakteriālo līdzekļu patēriņā dzīvniekiem un cilvēkiem.  
Ziņojums ne tikai iekļauj integrēto analīzi par antimikrobiālo līdzekļu patēriņu un antimikrobiālās rezistences biežumu baktērijās paraugos no cilvēkiem un pārtikā izmantojamajiem dzīvniekiem, bet arī norāda to, kādi dati trūkst, lai veiktu turpmāku analīzi un izdarītu plašākus secinājumus. Papildus vēl nepieciešami dati par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu dažādām dzīvnieku sugām, dati par antimikrobiālo līdzekļu lietošanu slimnīcās un rezistento baktēriju monitorings normālā florā veseliem un slimiem cilvēkiem.
 
Vairāk informācijas par Eiropas Komisijas rīcības plāns pret pieaugošajiem antimikrobiālās rezistences draudiem: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/docs/communication_amr_2011_748_en.pdf
 
Vairāk informācijas par ECDC pētījumiem un darbību saistībā ar antimikrobiālo rezistenci:  http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/antimicrobial_resistance/Pages/index.aspx
 
Vairāk informācijas par EFSA pētījumiem un darbību saistībā ar antimikrobiālo rezistenci: http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/amr.htm
 
Vairāk informācijas par EMA pētījumiem un darbību saistībā ar antimikrobiālo rezistenci: http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000439.jsp&mid=WC0b01ac058002d4e9

 

 • Ziņojums par zoonožu, zoonožu aģentu un pārtikas izraisīto slimību uzliesmojumu avotiem un tendencēm 2013. gadā

30.03.2015.

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) kopīgi sagatavojuši ziņojumu par zonozēm, zoonožu aģentiem un pārtikas izraisītajām saslimšanām Eirpoas Savienībā (ES).
Kampilobakteriozes infekcijas ziņojumu skaits cilvēkiem 2013. gadā pēc vairāku gadu augšupejošas  tendences ir nostabilizējies, bet joprojām ir visbiežāk ziņotā pārtikas izraisītā slimība cilvēkiem ES.
Saslimšanu skaits ar salmanelozi pateicoties ES dalībvalstīs notiekošajām Salmonella kotroles programmām ir samazinājies. Samazinājies ir arī saslimšanas gadījumu skaits ar jersīniju izraisītajām slimībām, lai gan tā aizvien ir trešā biežāk ziņotā zoonoze ES.
Turpretī listeriozes, kas ir bīstama infekcijas slimība un var izraisīt pat saslimušā nāvi, un VTEC infekciju saslimšanas gadījumu skaits 2013. gadā ir pieaudzis.
Ikgadējais EFSA un ECDC ziņojums ietver 16 zoonozes un apskatu par pārtikas izraisītu saslimšanu uzliesmojumiem, tā veidošanā izmantoti dati par zoonozēm no 32 valstīm. Šī ziņojuma sagatavošana palīdz Eiropas Komisijai un ES dalībvalstīm veikt zoonožu slimību monitoringu, kontroli un profilaksi.
 

 

Vecāki EFSA Zinātniskie viedokļi pieejami EFSA Zinātnisko viedokļu arhīvā

Uz augšu