Pētniecība un zinātniskā darbība

Kontaktinformācijai:
Zinātniskais sekretārs Mārtiņš Jansons, mob. tālr. 22442264.

 

Institūta  "BIOR" darbības mērķis ir sniegt ieguldījumu Latvijas sabiedrības un dzīvnieku veselības, pārtikas apritē iesaistīto uzņēmumu konkurētspējas, vides un zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas zinātnisko problēmu risināšanā:

 1. radot jaunas, praktiski pielietojamas zināšanas un, veicinot to ieviešanu praksē;
 2.  novērtējot riskus un izstrādājot zinātnisko pamatojumu preventīvo pasākumu veikšanai;
 3.  izvērtējot citās valstīs radīto zināšanu piemērotību Latvijas apstākļiem un veicinot to pārnesi.
   

Institūta pētnieciskā darbība  ietver  zinātnisko pētniecību – fundamentālos un lietišķos pētījumus, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, aprobēšanu un ieviešanu. Institūts veic starpdisciplinārus pētījumu projektus un savā līdzšinējā darbībā "BIOR" zinātnieki iesaistījušies pētījumos, kas saskaņā ar zinātnes nozaru klasifikatoru pieskaitāmi bioloģijas, ķīmijas, medicīnas, pārtikas zinātnes, veterinārmedicīnas un vides zinātnes nozarēm.
 "BIOR" pētnieciskajā darbībā kā Institūta prioritātes izvirzīti trīs pētniecības virzieni:

 • pārtika un vide;
 • veterinārmedicīna;
 • zivsaimniecība.

VALSTS NOZĪMES PĒTNIECĪBAS CENTRS 

Zinātniskais institūts "BIOR” ir Lauksaimniecības resursu izmantošanas un pārtikas valsts nozīmes pētniecības centra virziena „Pārtikas drošība, dzīvnieku infekcijas slimības un to riska novēršana” vadošā institūcija. (skatīt ŠEIT.)

ZINĀTNISKAIS PERSONĀLS
Institūtā "BIOR" strādā 383 darbinieki. No tiem 50 pilna laika ekvivalenti ir zinātniskie darbinieki un 98 - zinātni apkalpojošais personāls. 30 darbiniekiem ir doktora zinātniskais grāds.
Lielai daļai darbinieku ir zinātniskā darba pieredze, kas gūta piedaloties gan nacionālos, gan starptautiskos pētniecības projektos.

Institūtā pastāvīgi strādā un akadēmiskos amatos ir ievēlēti:

 • 11 vadošie pētnieki ar doktora zinātnisko grādu – analītiskajā ķīmijā, bioloģijā, veterinārmedicīnā un inženierzinātnēs. Vadošie pētnieki ir Institūta zinātniskās domas attīstības virzītāji un pētniecības projektu vadītāji.
 • 39 pētnieki ar maģistra grādu dabas zinātnēs (ķīmijā, bioloģijā), veterinārmedicīnā, pārtikas tehnoloģijās, inženierzinātnēs, kvalitātes vadībā; ekonomikā, informāciju tehnoloģijās, sabiedrības vadībā.
 • 28 asistenti - ar maģistra grādu pārtikas tehnoloģijā un higiēnā, veterinārmedicīnā, ķīmijas tehnoloģijā, bioloģijā un bakalaura grādu – veterinārmedicīnā, bioloģijā, ķīmijas tehnoloģijās, medicīnā (epidemioloģijā), zootehnikā 

Web of Science datubāze (Thomson Reuters)

Sākot ar 2015. gadu Institūtā "BIOR" ir pieejama Thomson Reuters kompānijas Web of Science datubāze.

Web of Science ir zinātnes datubāze, pēc kuras reitingiem tiek vērtēta katra zinātnieka un zinātniskās iestādes vieta pasaulē attiecīgajā zinātnes nozarē. Datubāzē ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija par vairāk kā 12 000 žurnāliem dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajās zinātnēs, piedāvājot rakstu bibliogrāfisko un citēšanas informāciju, kopsavilkumus un citu informāciju. Web of Science piedāvā:

  *   Journal Citation Reports® (JCR) - piedāvā sistemātiski un objektīvi novērtēt pasaules vadošo žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā, pieejama informācija par citēšanu, žurnāla augsta ietekmes faktora rādītāji (Impact Factor, Eigenfactor) un cita informācija.
  *   EndNote® - tiešsaistes atsauču organizēšanas rīks, kurš palīdz organizēt pētniecības rezultātus, apkopot un organizēt atsauces, izveidot noteikta formāta bibliogrāfijas. 

KONFERENCES

Pētījumu rezultātus un galvenos secinājums institūta darbinieki publisko dažādas nozīmes un līmeņu kongresos, konferencēs, simpozijos, semināros un sanāksmēs Latvijā un ārvalstīs. Aktīvi tiek veikta arī sabiedrības informēšana ar plašsaziņas līdzekļu starpniecību.
Zinātniskais institūts  "BIOR" rīko regulāras starptautiska līmeņa konferences, kurās ar prezentācijām un stenda referātiem tiek aicināti piedalīties dažādu valstu pētnieki.

 • 2nd International Veterinary Laboratory Scientific and Applied Conference "Laboratory diagnostics today and its future challanges", Riga, 27-28 August , 2009 


PUBLIKĀCIJAS 

Zinātniskās publikācijas (274.83 Kb) (2015. gads)

Zinātniskās publikācijas (297.75 Kb) (2014. gads)

Zinātniskās publikācijas (237.69 Kb) (2013. gads)

Zinātniskās publikācijas (204.65 Kb) (2010.-2013. gads)

Zinātniskās publikācijas (244.13 Kb) (2003.-2009. gads) 


REALIZĒTIE ZINĀTNISKIE PROJEKTI

Uz augšu