ĢMO ierobežota izmantošana

Zinātniskajā institūtā BIOR uzsākusi darbu Ģenētiski modificēto organismu zinātnisko ekspertu komisija.

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” ir izveidojis Ģenētiski modificēto organismu (ĢMO) zinātnisko ekspertu komisiju. Komisija izveidota, lai nodrošinātu Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā un citos normatīvajos aktos institūtam BIOR noteikto pienākumu izpildi. Saskaņā ar likumu zinātniskajam institūtams BIOR jāizsniedz atļaujas ģenētiski modificētu mikroorganismu ierobežotai izmantošanai.

Institūcijām, kas vēlas savā darbībā izmantot ģenētiski modificētus mikroorganismus, ir jāiesniedz institūtam iesniegums un zinātniski pamatots riska novērtējums par šo organismu nekaitīgumu. Dokumentus izskatīs un izvērtēs jaunizveidotā zinātniskā ekspertu komisija, kas iesniegs institūtam BIOR zinātniski pamatotu atzinumu uz kā balstoties institūts lems  par atļaujas izsniegšanu.

Zinātniskā institūta BIOR izveidotās zinātniskās ekspertu komisijas sastāvā ir 13 zinātniskie eksperti, kurus pēc BIOR uzaicinājuma nominēja zinātniskās institūcijas, kur tiek nodarbināti prasībām atbilstoši eksperti. Ekspertiem ir jābūt ar zinātnisko grādu bioloģijā, medicīnā, veterinārmedicīnā, lauksaimniecības zinātnē, inženierzinātnēs, mežzinātnē, vides zinātnē vai citā līdzīgā jomā, jābūt zināšanām biodrošības jomā, kā arī publikācijām, kas pēdējo piecu gadu laikā iekļautas starptautiski pieejamās zinātniskajās datu bāzēs, piemēram, SCOPUS, Web of Science.

Ģenētiski modificēto organismu zinātnisko ekspertu komisijas pirmā sēde notika institūta BIOR telpās 2016. gada 20. decembrī.
Par komisijas priekšsēdētāju komisijas pirmās sēdes laikā ar balsojumu tika iecelts Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes dekāns asociētais profesors, Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādes ĢMO Paneļa loceklis Dr. biol. Nils Rostoks.

Komisijas locekļi:
Ainārs Bajinskis – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Andris Dišlers – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Andris Kazāks – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Andris Zeltiņš – Dr. biol., APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Arta Kronberga – Dr.agr., Agroresursu un ekonomikas institūts (AREI) Priekuļu pētniecības centrs
Edvīns Miklaševičs – Dr. biol., Rīgas Stradiņa Universitāte, Onkoloģijas institūts
Elīna Makarova – Dr.pharm., Organiskās Sintēzes Institūts
Īzaks Rašals – Dr. habil. biol., Latvijas Ģenētiķu un selekcionāru biedrība
Jānis Liepiņš – Dr. biol., LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Lelde Grantiņa-Ieviņa – Dr. biol., Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"
Līga Plakane – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte
Una Riekstiņa – Dr. biol., Latvijas Universitāte, Medicīnas fakultāte

Pirmajā sēdē tika izskatīti vairāki tehniskas dabas jautājumi, ar balsojumu ieceļot komisijas priekšsēdētāju, apstiprinot komisijas nolikumu un apstiprinot ekspertus, kuriem būs tiesības Latvijas vārdā izteikt viedokli par Eiropas Pārtikas Nekaitīguma Iestādei iesniegtajiem ES dalībvalstu ĢMO riska novērtēšanas dokumentiem.

Galvenais pirmās komisijas sēdes uzdevums bija iepazīties ar APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra iesniegumu par ģenētiski modificētu mikroorganismu izmantošanu, lai atjaunotu iepriekš saņemto atļauju ierobežotai to izmantošanai. Centra pārstāvis prezentēja informāciju par to,kādus ģenētiski modificētus mikroorganismus pētījumu centrs izmanto savā zinātniskajā darbībā. Zinātniskā ekspertu komisija vienojās par turpmāko rīcību un nepieciešamo informāciju, lai sniegtu atzinumu par  APP Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra izmantoto mikroorganismu nekaitīgumu.
Nākamā komisijas sēde paredzēta 2017. gada februārī. 

Plašāka informācija par ĢMO ierobežotu izmantošanu un institūta BIOR izsniegto atļauju reģistrs turpmāk būs pieejams institūta BIOR mājaslapā.


Zinātniskās ekspertu komisijas sekretariāts
Elīna Ciekure
elina.ciekure@bior.lv

Uz augšu